POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. INFORMACJE OGÓLNE

  Niniejsza polityka prywatności (dalej jako: „Polityka prywatności”) określa:
  1. sposób przetwarzania danych osobowych przez Czerwiński Karwacki Kuskowski i Partnerzy Spółka Adwokatów i Radców Prawnych z siedzibą w Gdyni,
  2. zasady korzystania ze strony internetowej http://www.kancelariackk.pl/ (dalej jako: „Witryna”) oraz zamieszczonych na niej treści.
  3. Witryna nie korzysta z plików cookies.
 2. DANE OSOBOWE
  1. INFORMACJE OGÓLNE

   W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych opracowano wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec naruszeniom bezpieczeństwa danych osobowych. Przyjęto również środki techniczne i fizyczne w celu zmniejszenia ryzyka naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.

   Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami przekazywanymi na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”).

   Administratorem Danych Osobowych jest Czerwiński Karwacki Kuskowski i Partnerzy Spółka Adwokatów i Radców Prawnych Spółka Partnerska z siedzibą w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 87/3, 81 – 389 Gdynia (KRS: 0000522636), sekretariat@kancelariackk.pl (dalej jako: Administrator).

   Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich (poza obszar Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub do organizacji międzynarodowych.

   Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

   Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do żądania:
   1. dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania informacji o celach, sposobach i podstawach przetwarzania danych osobowych oraz uzyskania kopii danych,
   2. sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
   3. usunięcia danych osobowych,
   4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   5. przeniesienia jej danych osobowych.
   Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania .

   Realizacja wymienionych powyżej praw może być ograniczona przepisami prawa, w tym w szczególności w zakresie wynikającym z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.

   W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody - zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym momencie cofnięta. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.

   Powyższe uprawnienia można realizować pisemnie lub elektronicznie, tj. za pośrednictwem wiadomości e – mail.

   Każda osoba, która uważa, że jej dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ma prawo w dowolnym momencie wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   W zależności od stosunku istniejącego między Administratorem a podmiotem danych, dane osobowe mogą być przetwarzane w różnych celach, które zostały przedstawione poniżej.

  2. REKTURACJA PRACOWNIKÓW

   Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:
   • dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy, tj. imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia przetwarzane są na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu Pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako: „RODO”), tj. podjęcie działań przed zawarciem umowy,
   • inne dane, w tym wizerunek w przypadku zawarcia w CV fotografii, będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 221a Kodeksu pracy), która może zostać odwołana w każdym czasie,
   • jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO w związku z art. 221b § 1 Kodeksu pracy, tj. dane szczególnych kategorii (wrażliwe), np. odnośnie niepełnosprawności, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Administrator nie będzie żądał podania takich danych i jest to wyłączna decyzja kandydata do pracy. Podstawą przetwarzania w odniesieniu do takich danych będzie art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
   Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, tylko jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która jest dobrowolna i może zostać odwołana w dowolnym czasie.

   W zakresie, w jakim Państwa dane przetwarzane są na podstawie zgody, istnieje możliwość cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć pisemnie w postaci oświadczenia o cofnięciu zgody w formie zwykłej pisemnej lub drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail.

   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.

   Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres do 1 roku.

   Przewidywane kategorie odbiorców danych: dostawca serwera pocztowego (skrzynka e – mail), podmioty świadczące usługi kadrowe, dostawca aplikacji chmurowych, podmiot świadczący usługi IT (obsługa i konserwacja systemów informatycznych) .

  3. KORESPONDENCJA I KONTAKT Z KLIENTAMI, POTENCJALNYMI KLIENTAMI I INNYMI OSOBAMI

   Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji mailowej i tradycyjnej (pisemnej) oraz kontaktu telefonicznego w ramach działalności prowadzonej przez Administratora:
   • jeżeli są Państwo osobami, które zleciły nam prowadzenie sprawy lub zawarły z nami umowę w przedmiocie stałej obsługi prawnej albo jeżeli wysłali nam Państwo zapytanie w zakresie możliwości współpracy z Państwem: przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
   • jeżeli są Państwo pracownikami, osobami działającymi w imieniu naszego Klienta lub jego współpracownikami: Państwa dane osobowe przetwarzane są przez nas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, przy czym tymi uzasadnionymi interesami jest świadczenie usług na rzecz Państwa pracodawcy, podmiotu, w imieniu którego Państwo działają lub, z którym Państwo współpracują,
   • jeżeli nie są Państwo żadną z ww. osób oznacza to, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług na rzecz naszego Klienta, a kontakt z Państwem może zostać nawiązany m.in. w celu wynegocjowania ugody, zawarcia porozumienia, windykacji roszczeń, ochrony praw naszego Klienta, ustalenia stanu faktycznego sprawy lub rozwiązania sporu; Państwa dane osobowe przetwarzane są przez nas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, przy czym tymi uzasadnionymi interesami jest świadczenie usług na rzecz naszego Klienta,
   • możliwe jest również przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych w celu ochrony interesów Administratora lub dochodzenia przysługujących mu roszczeń, w takim przypadku podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, przy czym tymi uzasadnionymi interesami jest właśnie dochodzenie i ochrona praw Administratora.
   • możliwe jest również przetwarzanie danych w innych prawnie uzasadnionych celach związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych np. poprzez wymianę wizytówek, organizację spotkań biznesowych, w takim przypadku podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, przy czym tymi uzasadnionymi interesami jest właśnie budowanie relacji biznesowych.
   Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie służbowych danych kontaktowych, tj. w szczególności: imię, nazwisko, stanowisko służbowe, pracodawca lub podmiot, w imieniu którego Państwo działają, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu, numer fax. Jeżeli nie przekazali nam Państwo swoich danych osobowych to zostały one pozyskane od naszych Klientów lub ze stron internetowych prowadzonych przez Państwa pracodawcę lub podmiot, z którym Państwo współpracują lub z rejestrów publicznych (CEIDG, KRS).

   Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym, lecz ich nieprzekazanie może utrudnić lub uniemożliwić realizację opisanych wyżej celów przetwarzania.

   Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim dane zostały zebrane, w tym w szczególności w okresie utrzymywania bieżącego kontaktu, a po jego ustaniu przez okres 3 lat, chyba że dane osobowe przetwarzane są w związku z postępowaniem prowadzonym przez Administratora w ramach wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego – w takim przypadku okres przechowywania danych osobowych wynosi 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie. Okres przetwarzania danych może zostać przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub ochrony praw Administratora lub naszych Klientów.

   Przewidywane kategorie odbiorców danych: dostawca serwera pocztowego (skrzynka e – mail), dostawca aplikacji chmurowych, podmiot świadczący usługi IT (obsługa i konserwacja systemów informatycznych), podmiot świadczący usługi pocztowe lub kurierskie.

  4. REALIZACJA ZLECEŃ I UMÓW ZAWARTYCH Z KLIENTAMI

   Poza wypadkami określonymi w pkt 3 wyżej, w celu realizacji zleceń i umów zawartych z naszymi Klientami i kontrahentami Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:
   • realizacji zleceń i umów zawieranych z naszymi Klientami, w tym prowadzenia spraw sądowych i pozasądowych, (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   • w zakresie danych szczególnych kategorii (np. dane o stanie zdrowia w celu wytoczenia powództwa o odszkodowanie i zadośćuczynienie) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 9 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony),
   • w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c RODO), w tym w szczególności wynikającego z przepisów prawa podatkowego – w zakresie wystawiania faktur VAT,
   • w innych prawnie uzasadnionych celach związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych oraz tworzenie sieci kontaktów np. poprzez wymianę wizytówek, organizację/uczestnictwo spotkań biznesowych/konferencji/eventów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   • możliwe jest również przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych w celu ochrony interesów Administratora lub dochodzenia przysługujących mu roszczeń, w takim przypadku podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, przy czym tymi uzasadnionymi interesami jest właśnie dochodzenie i ochrona praw Administratora.
   Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie służbowych danych kontaktowych, tj. w szczególności: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu, numer fax, NIP, REGON – w odniesieniu do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej możliwe jest przetwarzanie również następujących danych: PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości. Dane są pozyskiwane bezpośrednio od Państwa lub/i z rejestrów publicznych (CEIDG, KRS).

   Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym, lecz ich nieprzekazanie może utrudnić lub uniemożliwić realizację opisanych wyżej celów przetwarzania.

   Dane przechowywane są przez okres niezbędny do wykonania umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy, a dokumenty rozliczeniowe przechowywane są przez okres przedawnienia należności publicznoprawnych określonych przepisami prawa podatkowego. Jeżeli dane osobowe przetwarzane są w związku z postępowaniem prowadzonym przez Administratora w ramach wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego – w takim przypadku okres przechowywania danych osobowych wynosi 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie.

   W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – dane będą przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać wydłużony w przypadku gdy jest to niezbędne do dochodzenia roszczeń lub ochrony praw.

   Przewidywane kategorie odbiorców danych: dostawca serwera pocztowego (skrzynka e – mail), dostawca aplikacji chmurowych, podmiot świadczący usługi IT (obsługa i konserwacja systemów informatycznych), podmiot świadczący usługi księgowe, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, banki (w zakresie niezbędnym do dokonania rozliczeń), sądy, organy państwowe (np. urząd skarbowy, komornicy, notariusze, inne podmioty, o ile jest to uzasadnione charakterem prowadzonej sprawy – w zakresie niezbędnym do realizacji umowy lub zlecenia albo uzasadnionych interesów Administratora.

   DANE OSOBOWE PRZECIWNIKÓW PROCESOWYCH I OSÓB WOBEC KTÓRYCH DOCHODZONE SĄ ROSZCZENIA LUB PRZECIWKO KTÓRYM PODEJMOWANA JEST OBRONA PRAW KLIENTÓW; DANE OSOBOWE ŚWIADKÓW, BIEGŁYCH I INNYCH OSÓB WYSTĘPUJĄCYCH W RAMACH POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH

   Na podstawie art. 14 ust. 5 lit. d RODO, z uwagi na wiążącą Administratora tajemnicę zawodową, odstąpiono od przekazywania klauzul informacyjnych w przypadku, gdy mogłoby to naruszyć tajemnicę zawodową.

   Dane osobowe powyższej kategorii osób są przetwarzane w celu wykonania umowy zawartej z naszymi Klientami lub w celu świadczenia pomocy prawnej z urzędu. Przetwarzanie następuje w celu realizacji zadań Adwokatury i wykonywania zawodu Adwokata określonych w ustawie z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze oraz zadań realizowanych przez Radców prawnych określonych w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, a polegających przede wszystkim na udzielaniu pomocy prawnej, a w tym w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.

   Dane osobowe w zależności od sposobu ich użycia będą przetwarzane na podstawie:
   • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, przy czym tym uzasadnionym interesem jest świadczenie pomocy prawnej na rzecz naszych klientów (wytoczenie powództwa, składanie pism procesowych w toku sprawy, składanie środków odwoławczych, wnoszenie prywatnych lub subsydiarnych aktów oskarżenia, sporządzanie umów, składanie wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, zgłoszenie wierzytelności itp.),
   • art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (w zakresie w jakim przepisy prawa nakładają obowiązek przetwarzania danych osobowych, np. obowiązek podania Sądowi adresu świadka w toku postępowania, wskazanie danych pozwanego),
   • w odniesieniu do danych szczególnych kategorii (np. dane odnośnie stanu zdrowia, uprzedniej karalności) przetwarzanie następować będzie na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
   Wskazanie zamkniętego katalogu kategorii danych, które są przetwarzane nie jest możliwe, jednakże w większości przypadków przetwarzane będą następujące dane osobowe: imię, nazwisko, dane kontaktowe, adres zamieszkania, dane o pracodawcy, PESEL, NIP.

   Jeżeli nie przekazali nam Państwo swoich danych osobowych to zostały one pozyskane od naszych Klientów, z rejestrów publicznych (CEIDG, KRS), z akt postępowań prowadzonych przez Sądy, prokuraturę, organy ścigania, organy administracji, komorników, notariuszy oraz inne podmioty prowadzące postępowania, w których reprezentujemy naszych Klientów.

   Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym.

   Okres przechowywania danych osobowych wynosi 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w ramach którego dane osobowe były przetwarzane. Okres przetwarzania danych może zostać przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub ochrony praw Administratora lub naszych Klientów.

   W przypadku postępowań prowadzonych przed zagranicznymi sądami, organami państwowymi, komornikami, notariuszami możliwe jest przekazanie danych osobowych poza obszar UE oraz EOG.

   Przewidywane kategorie odbiorców danych: dostawca serwera pocztowego (skrzynka e – mail), dostawca aplikacji chmurowych, podmiot świadczący usługi IT (obsługa i konserwacja systemów informatycznych), podmiot świadczący usługi pocztowe lub kurierskie, ), sądy, organy państwowe komornicy, notariusze, inne podmioty, o ile jest to uzasadnione charakterem prowadzonej sprawy.

   Realizacja uprawnień przysługujących podmiotom danych może być w niniejszym przypadku ograniczona przepisami prawa, w tym w szczególności ograniczeń może doznawać realizacja prawa:
   • dostępu do danych (art. 15 ust. 1 i 3 RODO),
   • żądania ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
   • uzyskania informacji o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania (art. 19 RODO).
   A powyższe ograniczenia wynikają z prawa o adwokaturze i ustawy o radcach prawnych.

   Niezależnie od powyższego z uwagi na podstawy i charakter przetwarzania ograniczeniu może podlegać również realizacja innych praw takich jak np. realizacja prawa do bycia zapomnianym (art. 17 RODO).

   INNE PRZYPADKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

   W przypadku przetwarzania danych w innych celach niż wskazane powyżej, Administrator przekaże osobie, której dane dotyczą informacje w zakresie celów i sposobów przetwarzania jej danych osobowych.

 3. WYKORZYSTANIE TREŚCI ZAMIESZCZONYCH NA WITRYNIE
  1. Wszelkie treści zamieszczone na Witrynie, w tym tekst, logo, obrazy i grafika, znaki towarowe, pliki są chronione prawem autorskim Administratora oraz stanowią jego własność przemysłową.
  2. Użytkownik nie jest uprawniony do użycia lub rozpowszechniania jakichkolwiek treści zamieszczonych na Witrynie. Użytkownik jest uprawniony wyłącznie do ewentualnego utrwalenia treści zamieszczonych na niniejszej Witrynie w celu zapoznania się z ofertą lub zakresem towarów/usług oferowanych przez Administratora oraz w celu ewentualnego nawiązania współpracy z nim.
  3. Nieautoryzowane użycie lub rozpowszechnianie treści zamieszczonych na niniejszej Witrynie będzie stanowiło naruszenie praw Administratora i może skutkować skierowaniem przeciwko użytkownikowi roszczeń oraz podjęciem przewidzianych prawem czynności, nie wykluczając czynności przed sądem lub innymi organami.
 4. PRZEPISY KOŃCOWE
  1. W Witrynie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony działają niezależnie od Administratora i nie są przez nią w żaden sposób nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne dokumenty dotyczące polityki prywatności czy regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, za treść i przestrzeganie których Administrator nie odpowiada.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności witryny.
  3. W razie wątpliwości, co do któregokolwiek z zapisów Polityki prywatności użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności.